FANDOM


Các Blank Pattern là cơ bản nhất của các item cần phải được chế tạo để bắt đầu với Tinkers' Construct. Đó là cách bạn có thể tạo ra các công cụ và vũ khí tạo nên toàn bộ mod này.

Bạn sẽ cần 3 Blank Pattern để tạo các Block cần thiết để xây dựng các công cụ của riêng bạn.

Mỗi phần Công cụ (Pickaxe Head, Tool Rod, v.v) sẽ phải cần 1 Blank Pattern.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.